Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU „LETNI KONKURS

 

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady ogłaszania i przeprowadzania konkursu pod nazwą „LETNI KONKURS” (dalej jako „Konkurs”), nagrodę przewidzianą w Konkursie i zasady jej odbioru.

2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród EURO-PROFIL 2, Tomasz Zakrzewski, ul. Zielona 28, 64-000 Pelikan.

3. Konkurs trwa od dnia 14.06.2022 do 20.07.2022.

 

Uczestnicy

 1. Uczestnikiem Konkursu (dalej jako „Uczestnik”) może być jedynie osoba fizyczna, pełnoletnia, która wystawiła opinię dla sklepu STREFA BUDOWY, wystawionym na portalu google.

 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin rozumie
  się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, powinowatych w tej samej linii lub stopniu oraz osoby pozostające
  w stosunku przysposobienia.

 3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na warunki Konkursu określone Regulaminem.

   

Zasady prowadzenia Konkursu

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wystawienie opinii dotyczącej sklepu STREFA BUDOWY
na portalu google.pl

https://g.page/r/Ce8MuFfByvJFEBM/review

2. Wystawiane opinie muszą stanowić rzetelną informację na temat sklepu STREFA BUDOWY. Organizator zastrzega sobie prawo nie wzięcia pod uwagę zgłoszonych opinii i wykluczenia Uczestnika z Konkursu, w szczególności
w przypadku, gdy opinie będą nieprawdziwe, wprowadzające w błąd, naruszające prawa osób trzecich lub mające
na celu zniesławienie Organizatora.

3. Za datę przystąpienia do Konkursu uważa się datę dodania opinii.

4. Dodawane przez Uczestników opinie nie mogą naruszać praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, jak również nie mogą naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Opinia zgłoszona przez Uczestnika musi być jego własnym dziełem.

5. Organizator Konkursu nagrodzi uczestnika, którego opinia, wśród odwiedzających, zyska miano najbardziej pomocnej.

 

Nagrody i ich odbiór

 1. Nagrodą w Konkursie jest: parawan owy, ręcznik, termos, piłka plażowa i okulary przeciwsłoneczne.

 2. Zwycięzcy Konkursu będą powiadamiani w odpowiedzi na komentarz na portalu google.pl

 3. Nagroda będzie przesyłana zwycięzcy Konkursu nie później w dniu 10.08.2024r.

 4. Zwycięzca traci prawo do nagrody, jeśli w podanym przez Organizatora terminie nie skontaktuje się i nie wskaże stosownych danych.

 5. Nagrody nie podlegają wymianie na nagrody innego rodzaju, nie można również wymienić nagrody na środki pieniężne.

 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn od niego niezależnych,
  w szczególności z przyczyn leżących po stronie Uczestników, jak np. nieprawidłowe podanie przez Uczestnika danych koniecznych do przekazania nagrody lub zmianę tych danych po dacie przystąpienia Uczestnika do Konkursu
  i niepowiadomienie o tym fakcie Organizatora.

 7. Organizator oświadcza, że wartość nagród przewidzianych w ramach Konkursu nie przekracza kwoty 760 zł, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), a zatem wartość nagrody, którą otrzymuje zwycięzca Konkursu jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych.

 8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego cytowania treści opinii zgłoszonych do udziału w Konkursie
  i powoływania się na te opinie w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą. W związku
  z powyższym zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora praw autorskich
  do treści udzielonej.

   

Prawo właściwe

 1. Konkurs organizowany jest zgodnie z prawem polskim i temu prawu podlega.

   

Postanowienia końcowe

 1. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza akceptację postanowię niniejszego regulaminu.

 2. Wszystkie znajdujące się w serwisie znaki towarowe i nazwy firm zostały użyte jedynie w celach informacyjnych
  i są wyłączną własnością tychże firm.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl